AEROmagazin sadrzaj ovog broja clanak
 
orkan
ova strana
1
Nastanak ideje
i konstrukcija aviona
strana 2
2
Nevolje su započele
sa motorima...
strana 3
3
3 projekcije
tt karakteristike
 
su-27 Orkan
iz Ikarusa
 
Piše:
Petar Bosnić
   
Neposredno pred Drugi svetski rat jugoslovenski konstruktori i vazduhoplovna industrija su uložili maksimalan napor na realizaciji novih dvomotornih ratnih aviona za višestruku upotrebu, odazivajući se na taj način inicijativi Štaba vazduhoplovstva Vojske. U uslovima koji su prethodili približavanju ratnog vihora domaći konstruktori su se trudili, da u svojim projektima upotrebe što više domaćih sirovina i komponenata, do granica objektivnih mogućnosti. Tako je 1940. godine stvoreno nekoliko prototipova borbenih aviona, među kojima se svojim izvanrednim potencijalnim mogućnostima naročito isticao bombarder Orkan.

vazduhoplovni inženjeri,
major Sava Momčilović i kapetan Dušan Radojković

Nastanak ideje

Ideja je rođena kao privatni projekat vazduhoplovnog inženjera - majora Save Momčilovića, koji je početkom 1936. godine radio kao tehnički oficir u Komandi vazduhoplovstva Vojske. U jesen iste godine se izradi projekta Orkana pridružio i mladi inženjer - kapetan Dušan Radojković, a tokom razrade projekta na izradi pojedinih elemenata timu se pridružuju i eminentni konstruktori, inženjeri Ivan Šoštarić i Stanko Marjanović, kao i iskusni konstruktor - poručnik Nikola Dimitrijević. Početna kodna oznaka projekta je bila M.I.S (Momčilović ing. Savo). Krajem 1937. godine su završeni svi neophodni proračuni i veći deo prototipske dokumentacije. U međuvremenu je Komanda vazduhoplovstva Orkan uključila u konkurenciju sa projektima još dva laka bombardera, koji su rađeni u fabrikama "Zmaj" i "Rogožarski". Početkom 1938. godine maketa Orkana je ispitana u aerodinamičkom tunelu Laboratorije "Ajfel" u Parizu. Rezultati ispitivanja su bili veoma povoljni i u potpunosti su ispunili očekivanja konstruktora.

Želeći da ostvare bombarder velike brzine sa motorima relativno male snage, konstruktori su posebnu pažnju posvetili aerodinamičkom oblikovanju svih površina buduće letelice. Tako je stvoren avion neobično čiste aerodinamičke linije, jedne od najboljih do tada stvorenih u svetu: trup skoro idealnog, izduženog kapljastog oblika sa kabinom za pilota i izviđača potpuno u ravni vitkog elipsiodnog trupa. Za krilo je odabran moderan aeroprofil NACA 23012, debljine 12% u korenu i 6% na krajevima krila, dok je geometrijsko vitoperenje izvedeno duž celog razmaha krila.

Za projektovanu brzinu od oko 500 km/h su odabrani motori Hispano-Suiza 14 AB od 500 kW. Ovi motori su izabrani zbog svoje zbijene konstrukcije (Ć 0.95 m) sa jednim od najmanjih precnika u klasi zvezdastih motora.

Konstrukcija aviona

Ugovor za isporuku prototipa aviona Orkan izmedu Štaba vazduhoplovstva Vojske u ime države i firme "Ikarus" A.D. je potpisan 14. marta 1938. godine. Prema slovu ugovora cena prototipa Orkan je iznosila tadašnjih 6.385.582 dinara. U iznosu ugovora je sadržana i suma od 402.878 dinara na ime licence i autorskih prava inženjerima Momčiloviću i Radojkoviću. Rok isporuke je bio 14. juni 1939. godine. Od ugovorene sume, firma je bila u obavezi da sama nabavi motore i predviđene topove. Za izradu prototipa je bilo predviđeno 49.000 radnih časova. Probni pilot je trebalo da dobije nagradu od 50.000 dinara. "Tehničkim uslovima", kojima je morao odgovarati isporučeni prototip, za Orkan su bile predviđene sledeće performanse: brzina oko 500 km/h; vreme penjanja na 4.000 m oko 4 minuta i 30 sekundi; plafon leta oko 11.000 m; dolet 1.000 - 1.200 km; nosivost avio-bombi 400 kg (sa vertikalnim bacačima) i masa u letu oko 3.800 kg.

Predviđeno naoružanje je bilo vrlo impresivno: 2 topa kalibra 20 mm sistema Hispano-Suiza, tip 404 i 2 mitraljeza FN Brauning kalibra 7,92 mm, ugrađena u bokove trupa. Zadnje (repno) naoružanje aviona bi činio 1 top kalibra 20 mm sistema Erlikon FF i jedan mitraljez kalibra 7,92 mm na donjem delu trupa.

Avion je projektovan kao dvosed, visokokrilac, čisto metalne konstrukcije. Konstrukciju krila sačinjavaju prednja i zadnja ramenjača, izrađene od kombinovanih duraluminijumskih profila i limova, kao i rebara od istog materijala. Na krilima se nalaze statički i dinamički izbalansirana krilca za nagib, kao i uređaji za povećanje uzgona tipa "cap", kojima se komanduje hidrauličkim putem. Svi ovi elementi su presvučeni duraluminijumskim limom skalirane debljine, počevši od trupa prema krajevima. Limovi su pričvršćeni duraluminijumskim zakivcima.

Konstrukcija trupa je izvedena u tipu "noseća kora (oplata)". Nju sačinjava sistem uzdužnica od profilisanih duraluminijumskih štapova i okvira trupa, koji su ojačani na mestima većeg opterećenja. Sastavljanje elemenata trupa je izvedeno zakivanjem. Trup aviona, kao i krilo su presvučeni duraluminijumskim limom.

Radi postizanja što veće vidljivosti iz pilotske kabine konstruktori su predvideli, da odgovarajući delovi nosnog dela trupa i krila budu izrađeni od pleksi-stakla i učvršćeni sistemom okvirova u obliku prozora. Takođe su predviđena vrata za ulazak pilota i drugog člana posade. Na sredini donjeg dela trupa su ugrađena vrata za prolazak avio-bombi. U finalnoj verziji projekta su uklonjeni stakleni delovi donjeg/bočnog dela prednje sekcije trupa.

Repne površine se sastoje od dvostrukih nepokretnih površina i pokretnih krmila pravca, kao i krmila visine, a konstrukcijski su izvedena isto kao i noseće površine.

Viseće gondole motora, od kojih svaka prima celokupan uređaj stajnog trapa, izrađene su od čeličnih cevi visoke otpornosti. Srednji deo svake gondole se završava motorskim nosačima, na čijem prstenu je elastično vezan motor. Motorske gondole su specijalnim okovima vezane za ramenjače krila. Metalne oplate gondola su pričvršćene specijalnim kopčama. Posebnim uređajem je omogućena potpuna orijentacija repnog točka, koji se uvlači u zadnji deo trupa.

Elise su trokrake, metalne, sa promenjivim korakom u letu, tipa Hamilton Konstant Spid.
  vrh strane strana  (1)  (2)  (3)
  javite seRedakcija
AEROmagazin-a

Palmira Toljatija 5/I
11075 Novi Beograd
Tel./Fax:
+381 (11) 600-720; 670-927
sadržaj --- su-30mk --- orkan
 

Copyright ©1999: BB-Soft, Beograd
Design StudioS